Menu
ONLINE 110
TH
EN
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรม Live Your Idea Matter ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น/เรื่องที่จะสนับสนุนให้บุคลากรของรัฐ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชน
18/05/2023
TEXT