Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการคลัง

ภารกิจหน้าที่ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายการคลัง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาพัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของสำนักงานเขต การตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำบัญชีรับ-จ่ายและการควบคุมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานเขต การจำหน่าย(ขายทอดตลาด) ทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ และในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ด้านการรับเงินได้แก่ การรับชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รับหลักประกันซอง หลักประกันสัญญา ด้านการจ่ายเงินได้แก่ การจ่ายเงินค่าสินค้า ค่าจ้างงานหรือบริการ การซื้อ-จ้าง ของสำนักงานเขต การจ่ายคืนหลักประกันซอง หลักประกันสัญญา
 
การจัดหาพัสดุ
ฝ่ายการคลังจะจัดหาพัสดุ โดยการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วแต่กรณีด้วยวิธีดังต่อไปนี้
วิธีตกลงราคา เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000.- บาท
วิธีสอบราคา เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000.- บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท
วิธีประกวดราคา หรือวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000.- บาท
วิธีพิเศษ เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000.- บาท ในกรณีมีความจำเป็นต้องจัดหาพัสดุโดยเร่วด่วน หรือเป็นพัสดุที่ต้องจัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือจำเป็นต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้ที่มีความชำนาญพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ เป็นการซื้อจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
 
คุณสมบัติของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง กับสำนักงานเขตยานนาวา
  1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างหรือขายพัสดุนั้นๆ
  2. ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
  3. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือ ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  4. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 
หลักฐานที่นำมาแสดงในการเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างกับสำนักงานเขตยานนาวา
          หลักฐานที่นำมาแสดงเพื่อเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในกรณีเป็นการจัดหาพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา (สำหรับการจัดหาพัสดุ โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคาหรือประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบในประกาศสอบราคาและประกวดราคาหรือประมูลนั้นๆ แล้ว)
  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในกรณีผู้เสนอราคา (ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง) เป็นนิติบุคคล ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีผู้เสนอราคา(ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง) เป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
  3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) (ถ้าผู้เสนอราคาจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
 
การรับเงินค่าสินค้าค่าจ้างงานหรือบริการ
1.  ผู้ขายหรือผู้รับจ้างงาน กับสำนักงานเขตยานนาวา สามารถแจ้งขอรับเงินค่าสินค้าหรือค่าจ้างงาน เป็นหนังสือโดยตรงที่ฝ่ายผู้จัดหาพัสดุนั้นๆ โดยผู้จัดหาจะดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินตามที่แจ้งหนี้ ส่งไปยังฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบและเสนออนุมัติฎีกา เมื่อได้รับอนุมัติและพร้อมที่จะจ่ายเงิน ฝ่ายการคลังจะติดต่อแจ้งให้มารับเงินที่ฝ่ายการคลังโดยแสดงหลักฐานดังนี้
1) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มารับเงิน ในกรณีเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจมารับเงินด้วยตนเอง
2) ในกรณีที่เจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจ ไม่ได้มารับเงิน และมอบให้ผู้อื่นมารับเงินแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจรับเงิน บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบมาแสดงด้วย
3) ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอำนาจ หรือเปลี่ยนชื่อบริษัท ห้างฯ ร้าน ภายหลังจากได้ทำสัญญาหรือหนังสือตกลงซื้อ - ขาย หรือจ้างงานแล้วในการมารับเงินต้องนำหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงนั้น มาแสดงด้วย ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่
2.  ในการรับเงินค่าสินค้า ค่าจ้างงาน หรือบริการกับสำนักงานเขตยานนาวา ผู้รับเงิน(ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง) ต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าสินค้าหรือมูลค่างานจริงก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามเกณฑ์ดังนี้
1) นิติบุคคลที่รับเงินมูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
2) บุคคลธรรมดา ที่รับเงินมูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปโดยผู้รับเงิน (ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง) ต้องออกใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานเขตยานนาวาเต็มจำนวนตามมูลค่าซื้อ – ขาย หรือจ้างงานที่สำนักงานเขตต้องจ่ายในคราวนั้นๆก่อนหักชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา