Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนปฏิบัติราชการ

  
เรื่อง ไฟล์ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติราชการ

  1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


ดาวน์โหลด

   2. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


ดาวน์โหลด

   3. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


ดาวน์โหลด

   4. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


ดาวน์โหลด

   5. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ดาวน์โหลด

   5. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ 2562

 
 

   6. แผนการป้องกันปารฑุจริตของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561-2564)

 
 

   7. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตยานนาวา

        
ดาวน์โหลด

   8. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563

 
        - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ของกรุงเทพมหานคร
        - PPT ประกอบการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563
        - แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
        - PTT ความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยง
        - หนังสือเวียน เรื่องรูปแบบมาตรฐานการเขียนโครงการของกรุงเทพมหานคร
        - รูปแบบการเขียนโครงการของกรุงเทพมหานคร
        - การเขียนโครงการของกรุงเทพมหานคร
        - คำอธิบายการเขียนโครงการ
        - คู่มือการเขียนโครงการ Final
        - ตัวอย่างโครงการอบรม สัมมนา ดูงาน
        - ตัวอย่างการเขียนโครงการสารสนเทศ
        - ตัวอย่างโครงการก่อสร้าง
        - ตัวอย่างโครงการจัดงานกิจกรรม
        - ตัวอย่างโครงการด้านศึกษาวิจัย
        - ตัวอย่างโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
        - ถาม - ตอบ การเขียนโครงการ