Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

แบบฟอร์มดาวน์โหลดของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
- คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.๑)
- คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.๓)
- คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.๔)
- คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.๖)
- คำขอโอนการดำเนินกิจการ (อภ.๘)
- คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ (อภ.๙)
- หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ
- คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.๑)
- คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.๕)
- คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.๘)
- คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.๑๐)
- คำขอโอนการดำเนินกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.๑๑)
- คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.๑๒)
- เรื่องราวขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน (ต.อ.๔)
- คำร้องขออนุญาติทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (ฆ.ษ.๑)
- คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.๑)
- คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (ส.ฌ.๑)