Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายปกครอง

จดทะเบียนพาณิชย์
- แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
- หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
จดทะเบียนมูลนิธิ
- แบบขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
- บัญชีรายชื่อกรรมการมูลนิธิ
- บันทึกคำให้การของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ
- แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ (ม.น.2)
- แบบแจ้งการเลิกมูลนิธิ(ม.น.6)
- แบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม.น.1)
- ข้อบังคับของมูลนิธิ
จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
- เอกสารประกอบการขอจัดตั้ง
- บัญชีรายชื่อกรรมการของสมาคม
- บันทึกคำให้การของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม
- แบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (ส.ค.1)
- แบบขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม(ส.ค.2)
- แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม(ส.ค.3)
- แบบหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงาน และใช้สถานที่
- แบบฟอร์มอื่นๆ