Main Menu
BANGKOK PORTAL


พันธกิจ

1. พัฒนาเขตยานนาวาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่

2. พัฒนาส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาเมือง

3. พัฒนาในด้านการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการภาคประชาชน