Main Menu
BANGKOK PORTAL


วัดปริวาส

วัดปริวาส

ประวัติวัดปริวาส

วัดปริวาสราชสงคราม แต่เดิมนั้นอยู่ในการปกครองของตำบลบางโพงพาง อำเภอบ้านทวาย จังหวัดพระนคร เขื่อนขันธ์ เก่าก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นในเขตการปกครองปัจจุบัน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร วัดปริวาสราชสงคราม ในปัจจุบัน(พ.ศ. 2548) มีพื้นที่ทั้งสิ้น 11 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา และมีที่ธรณีสงฆ์อีก 2 แปลง แปลงหนึ่งมีพื้นที่ 5 ไร่ 75 ตารางวา ส่วนอีกแปลงหนึ่งมีพื้นที่ 2 ไร่ 2งาน วัดปริวาสฯนั้น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งพระนครทิศเหนือ จรดถนนพระรามที่ 3 ทิศใต้ จรดแม่น้ำเจ้าพระยาทิศตะวันออก จรดที่ดินเอกชน คือ จตุจักรพระราม 3 ทิศตะวันตก จรดคลองปริวาส ที่ดินทางด้านทิศตะวันออกแบ่งเป็นเขตกรรมสิทธิ์โรงเรียนวัดปริวาส ด้วยเนื้อที่จำนวน 2 ไร่ 59 ตารางวา ดังนั้นด้านทิศตะวันออกจึงติดโรงเรียน วัดปริวาส สังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่มา : http://www.watpariwas.com/
 


สถานที่ต่างๆ บริเวณวัดปริวาส

วิหาร

ในสมัยพุทธกาลนั้นไม่มีวัดแบบในปัจจุบัน วัดเชตวันวิหาร ตั้งอยู่นอกเมืองสาวัตถี ซึ่งในตอนแรกเป็นที่ของเจ้าเชต เศรษฐีที่ดินในสมัยนั้น อนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี

ซื้อที่ดินนี้มาด้วยราคาสูงถึง 18 โกฏิ (เจ้าเชตกำหนดให้นำเหรียญทองมาปูเต็มพื้นที่ ๆ ต้องการซื้อ) และต้องใช้ชื่อวัดเป็นของเจ้าเชต

พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับจำพรรษาและบำเพ็ญพุทธกิจที่วัดแห่งนี้รวมถึง 19 พรรษา นับว่าเป็นวัดที่พระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานที่สุด

เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สัปปายะต่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพราะเมืองสาวัตถีในสมัยนั้นเป็นเมืองที่มั่งคั่ง สงบ และมีการอุปถัมภ์บำรุงเป็นอย่างดีจากพระเจ้าปเสนทิโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี และประชาชนทั้งหลาย


วังปลาเฉลิมพระเกียรติ

วังปลาเฉลิมพระเกียรติแห่งที่ ๙ ให้อาหารปลา นั่งพักผ่อน อ่านหนังสือ


วิหารคด

วิหารคด คือ ระเบียงล้อรอบโบสถ์และวิหาร