Main Menu
BANGKOK PORTAL


สรุปประเมินผลการสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการและลูกจ้าง 2551

กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและเป็นเครื่องกำกับความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ดังนี้

1. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิด
ชอบ

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ

3. พึงมีจิตสำนึกให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า

5. พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

6. พึงส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนทุกระดับ  เพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการอย่างเหมาะสม

7. พึงปฏิบัติหน้าที่  ด้วยความสามัคคี  สนับสนุนและความให้ความร่วมมือในการทำงานเชิงบูรณาการ

8. พึงส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม