Main Menu
BANGKOK PORTAL


การสร้างราชการใสสะอาด

การบริหารงานเขตยานนาวา ปัจจุบันมุ่งเน้น 4 ประการ
1. การบรรลุผลสัมฤทธิ์
2. การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การสนองความพอใจของประชาชน
4. การพัฒนาองค์กร


สิ่งที่กล่าวจะเกิดขึ้นได้ หัวใจหลักต้องสร้างราชการใสสะอาดให้เกิดขึ้นในการบริหารงานทุกระดับ ทุกคนทั้งประชาชนและข้าราชการ สำนักงานเขตยานนาวาจึงจัดทำโครงการเขตยานนาวาราชการใสสะอาด โดยดำเนินการ

1. สร้างความใสสะอาดของจิตสำนึกและวัฒนธรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยการฝึกอบรมหรือส่งเสริมกิจกรรมให้มีค่านิยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณ และมีเครื่องมือ วิธีการตรวจสอบ เช่น แบบสอบถาม ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ ฯลฯ การทำงานของเจ้าหน้าที่มีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลทุก 6 เดือน ให้ผลทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น 40 % ขึ้นไป มีการประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการทำงานเป็นประจำ การให้รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำงานดีเด่น การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสำรวจความคิดเห็นว่ามีการทุจริตฯของเจ้าหน้าที่หรือไม่ จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตฯ การรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย และการคุ้มครองพยานที่ให้เบาะแสทุจริต

2. การสร้างความใสสะอาดระบบวิธีการทำงาน ดำเนินการปรับกระบวนการทำงาน การจัดทำผังขั้นตอนการทำงาน คู่มือแจกประชาชน การติดตามผลอย่างเป็นระบบชัดเจน มีมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสทุจริต มีการเผยแพร่ข้อมูลการทุจริตทางหนังสือเวียน เว็บไซต์ ปิดประกาศ และอื่นๆ การบริการประชาชน สำรวจความพอใจผู้รับบริการ การปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการประชาชน ตั้งกรรมการราชการใสสะอาดติดตามผล

3. ความพร้อมในการตรวจสอบ มีการสำรวจความคิดเห็นทุกฝ่าย ปรับปรุงการทำงานให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ การขอความรร่วมมือทุกฝ่ายเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ การบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ การสำรวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงระบบงานด้านข่าวสาร การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประชาสัมพันธ์ต่างๆ

สำนักงานเขตยานนาวาจะดำเนินการราชการใสสะอาดสำเร็จหรือไม่เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกท่านช่วยกันชี้ เสนอแนะ ลงมือทำและติดตามผลอย่างสืบเนื่องตลอดไป
พบเห็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตทุจริต หรือร่ำรวยผิดปกติ


โปรดแจ้ง
สำนักงานเขตยานนาวา
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 28
เขตยานนาวา กทม 10120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2294 4433
โทรสาร 0 2681 5482