Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลทั่วไปของเขต (สถิติต่างๆ)

สถิติประชากรเขตยานนาวา
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561
จำนวนประชากร    
  ชาย  37071   คน
  หญิง 41621   คน
  รวม 78692  คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    
  ชาย 28446  คน
  หญิง 33883   คน
  รวม 62329   คน
จำนวนหลังคาเรือน   51045   หลัง
จำนวนครอบครัว   20158   ครอบครัว
  แจ้งเกิด 0   คน
  แจ้งตาย 18   คน
  แก้ไขรายการ 76   คน
ย้ายที่อยู่    
  ย้ายเข้า 262   คน
  ย้ายออก 135   คน