Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลทั่วไปของเขต (สถิติต่างๆ)

สถิติประชากรเขตยานนาวา
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560
จำนวนประชากร    
  ชาย  37475   คน
  หญิง 41861   คน
  รวม 79336   คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    
  ชาย 28783   คน
  หญิง 34026   คน
  รวม 62809   คน
จำนวนหลังคาเรือน   50640   หลัง
จำนวนครอบครัว   20110   ครอบครัว
  แจ้งเกิด 0   คน
  แจ้งตาย 17   คน
  แก้ไขรายการ 94   คน
ย้ายที่อยู่    
  ย้ายเข้า 270   คน
  ย้ายออก 45   คน