Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลทั่วไปของเขต (สถิติต่างๆ)

ข้อมูลทั่วไปของเขต สถิติต่างๆ

ประชากรและครัวเรือนในพื้นที่ เขตยานนาวา

สถิติ จำนวนประชากร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559)

 

ชาย

หญิง

รวม

แขวงช่องนนทรี

( 23,005)

(26,093)

(49,098)

แขวงบางโพงพาง

(14,720)

(16,005)

(30,725)

รวม

(37,725)

(42,098)

(79,823)

 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557)

แขวงช่องนนทรี

(17,569)

(21,082)

(38,651)

แขวงบางโพงพาง

(11,370)

(12,800)

(24,170)

รวม

(28,939)

(33,882)

(62,821)

 

จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด

48,945 หลัง

 

จำนวนครอบครัวทั้งหมด

19,303 ครอบครัว

 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2557)

 

 

 

 

สถิติการใช้สิทธิการเลือกตั้งของเขตยานนาวา

 

 

ประเภทของการจัดเลือกตั้ง

 

 

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

 

 

บัตรเสีย

 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2550

 

 

59.46  %

 

 

1.46  %

 

 

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี 2551


 

 

37.66  %


 

 

1.05  %


 

 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2552


 

 

49.36  %


 

 

0.71  %


 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ปี 2553

 

 

36.89  %

 

 

8.70  %

 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ปี 2553


 

 

37.39  %


 

 

3.88  %


 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2554

 

 

67.71  %

 

 

1.72  %

 

 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2556

 

 

62.04  %