Main Menu
BANGKOK PORTAL


คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่ายการเมือง

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พลตำรวจโท ชินทัต มีศุข
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายเกรียงพล พัฒนรัฐ
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560)