Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกรุเทพมหานคร


นางอังคนา  ธนะปัญโญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอกไม้

นางสาวสุภัตรา  พลอยบ้านแพ้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดช่องลม

นายฐิรวิชญ์  กิตติคุณปกรณ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดช่องนนทรี

นายชัยยุทธ  คชรินทร์

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปริวาศ

นางสายพิณ  ล้อมพงศ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองภูมิ

นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาวาทีนันท์

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองใหม่

 

 
แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 07/ 11/ 61