ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกรุเทพมหานคร - สำนักงานเขตยานนาวา
Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกรุเทพมหานคร


น.ส.จันทรา โสมรังสรรค์

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอกไม้

ว่าที่พันตรี จำเริญ จันทร์เพ็ญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดช่องลม

นายยรรยง สุขเกษม

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดช่องนนทรี

นางวิมลศรี กนิษฐพยาฆร์

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปริวาศ

นางสายพิณ  ล้อมพงศ์

รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองภูมิ

นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาวาทีนันท์

รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองใหม่

 

 
แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 08/ 05/ 60