Main Menu
BANGKOK PORTAL


หัวหน้าฝ่ายต่างๆในสำนักงานเขตยานนาวา


นายกิตชุฐิพงศ์  อ่อนแก้วนิธกุล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 


นางสาววรุณลักษม์  พลหาญ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

 

นางกรกนก  วรปฏิสัมภิทา
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
 

นางสาวพิมพ์จุฑา  สกุนสิทธิ์ธาดา
หัวหน้าฝ่ายรายได้

 

นายคเน  ยกชู
หัวหน้าฝ่ายโยธา


นายณภาคย์  บุญเงิน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ว่าที่ร้อยตรีชูพล  โทนมณี
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

นางสาวรุ่งทิพย์ ทองชาติ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นางเสาวลักษณ์  วิลาลัย
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

 

นายสุพจน์ กุหลาบเหลือง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 

พันโทฟ้าประทาน  แสงกลิ่น
สัสดีเขตยานนาวา

 

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561