Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหาร
นางสาวภาวนา  ใจเสงี่ยม
ผู้อำนวยการเขตยานนาวา


 
- ว่าง -
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา
นางสาวอรชา  มุ้ยเสมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา

 


นายประสาท  โพธิ์ศรีมาตย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน


นางสาวนันทนา  เลียบชาย
หัวหน้าฝ่ายการคลัง


นางศรีสุดา  แจ่มศรีจันทร์
หัวหน้าฝ่ายรายได้


นายสุรศักดิ์  ตรีจันทปกรณ์
หัวหน้าฝ่ายโยธานายณภาคย์  บุญเงิน 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม


ว่าที่ร้อยตรีชูพล  โทนมณี
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ


นางสาวรุ่งทิพย์ ทองชาติ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานายธัชพล  ฌายีเนตร
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลนายสราวุธ เกษสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
 

พันโทสมเกียรติ ตั้งอนันตชัย
สัสดีเขตยานนาวา

อัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563