Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้อำนวยการเขตและผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 


นายสุทัศน์  รุจิณรงค์

ผู้อำนวยการเขตยานนาวา

 

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง   ผู้อำนวยการเขตยานนาวา
- เกิดวันที่   27   เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ. 2502   อายุ   56  ปี
การศึกษา :
1. ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
- ชั้นสูงสุด    ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ประวัติการทำงาน :
v ปี  2541     ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 7
                   หัวหน้าฝ่าย  ฝ่ายปกครอง 
                   สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

v ปี  2542     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
                   หัวหน้าฝ่าย  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                   สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

v ปี  2549     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7
                   หัวหน้าฝ่าย  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                   สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

v ปี  2553     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8
                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 
                   สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

v ปี  2554     ตำแหน่งนักปกครองเขตชำนาญการพิเศษ
                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
                   สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

v ปี  2558     ตำแหน่งผู้อำนวยการต้น
                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  สำนักงานเขตคลองเตย

v ปี  2558     ตำแหน่งผู้อำนวยการสูง  
                   ผู้อำนวยการเขต  สำนักงานเขตยานนาวา

 


 


นางสาวโศรยา  วัธชนะ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา
 

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้น   ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
- เกิดวันที่   12   เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. 2508   อายุ   51  ปี

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

- ชั้นสูงสุด    ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ประวัติการทำงาน :

v  ปี  2556             ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ
                              หัวหน้าฝ่าย  ฝ่ายรายได้
                              สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

v  ปี  2558             ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ
                              หัวหน้าฝ่าย  ฝ่ายรายได้ 
                              สำนักงานเขตบางคอแหลม

v  ปี  2559             ตำแหน่งผู้อำนวยการต้น       
                              ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  สำนักงานเขตยานนาวา

 

 


นายชาติชาย กุละนำพล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา
 

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้น   ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
- เกิดวันที่   1   เดือน   มีนาคม    พ.ศ. 2509   อายุ   50  ปี

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตบางพระ)
  • ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

- ชั้นสูงสุด    ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)ประวัติการทำงาน :

v  ปี  2554             ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7
                              หัวหน้าฝ่าย  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
                              สำนักงานเขตคลองสาน

v  ปี  2555            ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
                             หัวหน้าฝ่าย  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
                             สำนักงานเขตคลองสาน

v  ปี  2558            ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
                             หัวหน้าฝ่าย  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
                             สำนักงานเขตบางขุนเทียน

v  ปี  2559            ตำแหน่งผู้อำนวยการต้น       
                             ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  สำนักงานเขตยานนาวา