Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหาร
นางสาวภาวนา  ใจเสงี่ยม
ผู้อำนวยการเขตยานนาวา


 
นายไสว  ผลยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา
นางสาวอรชา  มุ้ยเสมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา

 


นายประสาท  โพธิ์ศรีมาตย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน


นางสาวนันทนา  เลียบชาย
หัวหน้าฝ่ายการคลัง


นางศรีสุดา  แจ่มศรีจันทร์
หัวหน้าฝ่ายรายได้


นายสุรศักดิ์  ตรีจันทปกรณ์
หัวหน้าฝ่ายโยธานายณภาคย์  บุญเงิน 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม


ว่าที่ร้อยตรีชูพล  โทนมณี
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ


นางสาวรุ่งทิพย์ ทองชาติ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานายธัชพล  ฌายีเนตร
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลนายสราวุธ เกษสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
 

พันโทสมเกียรติ ตั้งอนันตชัย
สัสดีเขตยานนาวา

อัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563