Main Menu
BANGKOK PORTAL


มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน สำนักงานเขตยานนาวา
 คู่มือประชาชน ติดต่อราชการฝ่ายปกครอง
 คู่มือประชาชน ติดต่อราชการฝ่ายทะเบียน
 คู่มือประชาชน ติดต่อราชการฝ่ายโยธา
 คู่มือประชาชน ติดต่อราชการฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
 คู่มือประชาชน ติดต่อราชการฝ่ายรายได้
 คู่มือประชาชน ติดต่อราชการฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
 คู่มือประชาชน ติดต่อราชการฝ่ายการศึกษา
 คู่มือประชาชน ติดต่อราชการฝ่ายการคลัง
 คู่มือประชาชน ติดต่อราชการฝ่ายเทศกิจ
 คู่มือประชาชน ติดต่อราชการฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ


 
​​
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตยานนาวา
 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายปกครอง
 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน
 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายโยธา
 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรายได้
 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายการศึกษา
 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายการคลัง
 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ
 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ