Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  ↵
  

 


เรื่อง
 
ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ดาวน์โหลด

 

   2. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559ดาวน์โหลด

 

   3. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ดาวน์โหลด

 

   4. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ดาวน์โหลด

 

   5. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด

   6. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ดาวน์โหลด

   7. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ 2563

 
 

   8. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563

 
        - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ของกรุงเทพมหานคร
        - PPT ประกอบการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563
        - แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
        - PTT ความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยง
        - หนังสือเวียน เรื่องรูปแบบมาตรฐานการเขียนโครงการของกรุงเทพมหานคร
        - รูปแบบการเขียนโครงการของกรุงเทพมหานคร
        - การเขียนโครงการของกรุงเทพมหานคร
        - คำอธิบายการเขียนโครงการ
        - คู่มือการเขียนโครงการ Final
        - ตัวอย่างโครงการอบรม สัมมนา ดูงาน
        - ตัวอย่างการเขียนโครงการสารสนเทศ
        - ตัวอย่างโครงการก่อสร้าง
        - ตัวอย่างโครงการจัดงานกิจกรรม
        - ตัวอย่างโครงการด้านศึกษาวิจัย
        - ตัวอย่างโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
        - ถาม - ตอบ การเขียนโครงการ