Main Menu
BANGKOK PORTAL


การประเมินคุณธรรม (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment :ITA)

 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อที่ ข้อมูล URL
O1 โครงสร้างหน่วยงาน คลิ๊ก
O2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิ๊ก
O3 อำนาจหน้าที่ คลิ๊ก
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน คลิ๊ก
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน คลิ๊ก
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อที่ ข้อมูล URL
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิ๊ก

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อที่ ข้อมูล URL
O8 Q&A คลิ๊ก
O9 Social Network คลิ๊ก

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินการ
ข้อที่ ข้อมูล URL
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี คลิ๊ก
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน คลิ๊ก
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิ๊ก

การปฏิบัติงาน
ข้อที่ ข้อมูล URL
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิ๊ก

การให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)
ข้อที่ ข้อมูล URL
O14 มาตรฐานการให้บริการ คลิ๊ก
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิ๊ก
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิ๊ก
O17 E-Service คลิ๊ก

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อที่ ข้อมูล URL
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิ๊ก
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน คลิ๊ก
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิ๊ก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อที่ ข้อมูล URL
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิ๊ก
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-แผนการจัดหาพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี

 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิ๊ก
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิ๊ก
 
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อที่ ข้อมูล URL
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิ๊ก
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิ๊ก
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิ๊ก
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
คลิ๊ก

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อที่ ข้อมูล URL
O29 แนวการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต คลิ๊ก
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิ๊ก
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิ๊ก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อที่ ข้อมูล URL
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิ๊ก
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิ๊ก

ตัวชี้วัดย่อย 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อที่ ข้อมูล URL
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิ๊ก
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิ๊ก

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อที่ ข้อมูล URL
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิ๊ก
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิ๊ก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อที่ ข้อมูล URL
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คลิ๊ก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อที่ ข้อมูล URL
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิ๊ก
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
คลิ๊ก
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิ๊ก

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อที่ ข้อมูล URL
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิ๊ก
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิ๊ก
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิ๊ก
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิ๊ก
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิ๊ก
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คลิ๊ก