Main Menu
BANGKOK PORTAL


ติดต่อเรา

สำนักงานเขตวังทองหลาง
999 ซอยรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2538-5350, 0-2530-1740, 0-2538-7145, 0-2530-1866, 0-2538-8177, 0-2514-0526,
0-2514-0527, 0-2514-0528, 0-2514-0529, 0-2514-0530

โทรสาร 0-2538-2570
E-Mail : WangThonglangDistrict@gmail.com

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเขตวังทองหลาง
ตั้งอยู่ที่ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear)
โทร. 0-2538-5350  ต่อ 6955


รายละเอียด อื่นๆ : 

เวลาเปิด-ปิดให้บริการประชาชน
 

จันทร์ - ศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น. (ไม่พักเที่ยง )

เสาร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.(พักเที่ยง 12.00-13.00น.)
เปิดบริการงานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจำตัวประชาชน

วันอาทิตย์

เวลา 08.00 - 16.00 น.(พักเที่ยง 12.00-13.00น.)
เปิดบริการเฉพาะรับแจ้งการตาย


หมายเหตุ วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชย เปิดบริการเฉพาะรับการแจ้งตาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวังทองหลาง
โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6960, 6962, 6963
 


•   สำนักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายปกครอง) 
•   ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง 
•   ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตวังทองหลาง 
•   ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตวังทองหลาง 
•   ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตวังทองหลาง  
•   ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวังทองหลาง 
•   ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตวังทองหลาง 
•   ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวังทองหลาง 
•   ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตวังทองหลาง 
•   ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตวังทองหลาง 

 
 

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานเขตวังทองหลาง

999 ซอยรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0 2538 5350 ,0 2530 1740 ,0 2538 7145 ,0 2530 1866 ,0 2538 8177, 0 2514 0526,
0 2514 0527, 0 2514 0528, 0 2514 0529, 0 2514 0530
ที่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เลขภายใน
1 ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
หน้าห้องผู้อำนวยการเขตฯ
นายโกมินทร์  ชินบุตร
 
02 514 0507   6950
6951
2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
หน้าห้อง ผช.ผอ.เขตฯ
นางสาวศิริลักษณ์ ลีระศิริ
 
02 514 0508   6952
6996
3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
หน้าห้อง ผช.ผอ.เขตฯ
นายเกียรติศักดิ์  รื่นจิตต์
 
02 514 0509   6953
6998
4 หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายนรา หน่อนารถ 02 538 2570 02 538 2570 6959
6955-8
5 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นางปาริชาติ ภูวธนารักษ์ 02 514 0510 02 514 0510 6960
6961-3
6 หัวหน้าฝ่ายโยธา นายวัฒนะ โรจนสุวรรณ์ 02 514 0511 02 514 0511 6964
6965-7
7 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ นางสาวรัชฎา  มณีวงศ์ 02 514 0512 02 514 0512 6968
6969-71
8 หัวหน้าฝ่ายรายได้ นางสาวกัญญา  อัศวเมฆิน 02 514 0513 02 514 0513 6972
6973-4
9 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ                    - ว่าง - 02 514 0514 02 514 0514 6975
6976-8
10 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรรัตน์ จันทร์มณีวงศ์ 02 514 0515 02 514 0515 6979
6980-1
11 หัวหน้าฝ่ายการคลัง นางสาวศิริโสภา กุลศิริวัฒนา 02 514 0516 02 514 0516 6982
6983-5
12 หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายธานิน พรหมสุวรรณ์ 02 514 0517 02 514 0517 6986
6987
13 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นายบุญชัย นำเจริญสมบัติ 02 514 0518 02 514 0518 6989
6990-2
14 สัสดีเขต พันโทพชิระวัสส์ วังคีรี
 
  6954
15 ศูนย์รับร้องทุกข์
 
02 538 5350   6958
16 ห้องเวรอัคคีภัย  
  6995  
กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
หัวข้อ :*

ข้อมูล :*

ชื่อ - สกุล :*

อีเมล์ :*

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :


*
กรอกตัวอักษร