Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
18/03/2015 คำร้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
18/03/2015 หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน ดาวน์โหลด
18/03/2015 หนังสือมอบอำนาจของผู้ขออนุญาต ดาวน์โหลด
18/03/2015 หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ ดาวน์โหลด
18/03/2015 คำร้องขออนุญาตโฆษณา (แบบ ร.ส.1) ดาวน์โหลด
18/03/2015 สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
18/03/2015 บันทึก (ป.ค.14) ดาวน์โหลด
18/03/2015 ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ดาวน์โหลด
18/03/2015 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แนบกับแบบ น.7) (แบบ น.8) ดาวน์โหลด
18/03/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.7) ดาวน์โหลด
18/03/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (แบบ น.6) ดาวน์โหลด
18/03/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (แบบ น.5) ดาวน์โหลด
18/03/2015 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุม ตามมาตรา 29 (แนบคำขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) (แบบ น.4) ดาวน์โหลด
18/03/2015 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลด
18/03/2015 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดาวน์โหลด
18/03/2015 บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน ดาวน์โหลด
18/03/2015 หนังสือรับรองให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ดาวน์โหลด
18/03/2015 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.8) ดาวน์โหลด
18/03/2015 คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนรับรอง (แบบ ข.7) ดาวน์โหลด
18/03/2015 คำขอใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.6) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2