สำนักงานเขตจอมทอง

 โรงเรียนวัดไทร
 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร
 โรงเรียนวัดนางนอง
 โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก
 โรงเรียนวัดบางประทุนนอก
 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว
 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
 โรงเรียนวัดมงคลวราราม
 โรงเรียนวัดยายร่ม
 โรงเรียนวัดศาลาครืน
 โรงเรียนวัดสีสุก