สำนักงานเขตหลักสี่

 โรงเรียนการเคหะท่าทราย
 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1
 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2
 โรงเรียนทุ่งสองห้อง
 โรงเรียนบางเขน
 โรงเรียนวัดหลักสี่