สำนักงานเขตลาดกระบัง

 โรงเรียนขุมทอง
 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
 โรงเรียนแดงเป้า
 โรงเรียนตำบลขุมทอง
 โรงเรียนประสานสามัคคี
 โรงเรียนลำพะอง
 โรงเรียนวัดขุมทอง
 โรงเรียนวัดทิพพาวาส
 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น
 โรงเรียนวัดบึงบัว
 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
 โรงเรียนวัดปากบึง
 โรงเรียนวัดพลมานีย์
 โรงเรียนวัดราชโกษา
 โรงเรียนวัดลาดกระบัง
 โรงเรียนวัดลานบุญ
 โรงเรียนวัดสังฆราชา
 โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
 โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส
 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา