สำนักงานเขตยานนาวา

 โรงเรียนวัดคลองภูมิ
 โรงเรียนวัดคลองใหม่
 โรงเรียนวัดช่องนนทรี
 โรงเรียนวัดช่องลม
 โรงเรียนวัดดอกไม้
 โรงเรียนวัดปริวาศ
 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม