สำนักงานเขตปทุมวัน

 โรงเรียนปลูกจิต
 โรงเรียนวัดชัยมงคล
 โรงเรียนวัดดวงแข
 โรงเรียนวัดบรมนิวาส
 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
โรงเรียนวัดสระบัว
 โรงเรียนสวนลุมพินี