สำนักงานเขตบางนา

 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
 โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
 โรงเรียนวัดบางนานอก
 โรงเรียนวัดบางนาใน
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
 โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์