สำนักงานเขตบางแค

 โรงเรียนคลองหนองใหญ่
 โรงเรียนบางแค
 โรงเรียนบางแคเหนือ
 โรงเรียนบางเชือกหนัง
 โรงเรียนบางไผ่
 โรงเรียนเพชรเกษม
 โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี
 โรงเรียนวัดม่วง
 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
 โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ