สำนักงานเขตคลองสาน

 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ
 โรงเรียนวัดทองนพคุณ
 โรงเรียนวัดทองเพลง
 โรงเรียนวัดพิชัยญาติ
 โรงเรียนวัดสุทธาราม
 โรงเรียนมัะยมวัดสุทธาราม
 โรงเรียนวัดสุวรรณ
 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร