สำนักงานเขตบางเขน

 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
 โรงเรียนบ้านคลองบัว
 โรงเรียนบ้านบัวมล
 โรงเรียนประชาภิบาล
 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม