สำนักงานเขตกะปิ

 โรงเรียนไขศรีปราโมชย์อนุสรณ์
 โรงเรียนคลองกะจะ
 โรงเรียนบ้านบางกะปิ
 โรงเรียนลำสาลี
 โรงเรียนวัดเทพลีลา
 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น
 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่
 โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย
 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ