สำนักงานเขตบางกอกน้อย

 โรงเรียนวัดเจ้าอาม
โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
 โรงเรียนวัดดุสิตาราม
 โรงเรียนวัดบางขุนนนท์
 โรงเรียนวัดบางเสาธง
 โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม
 โรงเรียนวัดพระยาทำ
 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
 โรงเรียนวัดมะลิ
 โรงเรียนวัดยางสุทธาราม
 โรงเรียนวัดวิเศษการ
 โรงเรียนวัดศรีสุดาราม
 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
 โรงเรียนวัดอัมพวา