สำนักงานเขตธนบุรี

 โรงเรียนกันตทาราราม
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
 โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
 โรงเรียนวัดขุนจันทร์
 โรงเรียนวัดดาวคนอง
 โรงเรียนวัดบางน้ำชน
 โรงเรียนวัดบางสะแกนอก
 โรงเรียนวัดบางสะแกใน
 โรงเรียนวัดบุคคโล
 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
 โรงเรียนวัดประยุรวงศ์
 โรงเรียนวัดพิกุล
 โรงเรียนวัดโพธิ์
 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
 โรงเรียนวัดราชคฤห์
 โรงเรียนวัดราชวรินทร์
 โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
 โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
 โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย