สำนักงานเขตทวัวัฒนา

 โรงเรียนคลองต้นไทร
 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา
 โรงเรียนคลองบางพรหม
 โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
 โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม
 โรงเรียนวัดปุรณาวาส
 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส