Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

การจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน

คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2705/2542 เรื่องมอบและมอบอำนาจให้ปลัดกรุงเทพมหานครฯ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2542