Main Menu
BANGKOK PORTAL


การจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน

คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3159/2557 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/2552 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน 2557