Main Menu
BANGKOK PORTAL


การจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน

คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/2552 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ลงวันที่ 28 เมษายน 2552