Main Menu
BANGKOK PORTAL


หมวด 8 งานการศึกษา ศิลป สังคม และการพัฒนาชุมชน

แนวทางในการนำกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปสู่การปฎิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ประโยชน์ที่ดิน