Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 18
นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์