Main Menu
BANGKOK PORTAL


โครงการทุนอมรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กรุงเทพมหานครมีนโยบายพัฒนาศักยภาพของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้อยู่ในระดับสากล เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นมหานครชั้นนำ และบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรด้านการให้บริการประชาชนที่ดีที่สุด (Best Service Organization) จึงกำหนดให้มีโครงการทุนอมรินทร์ เป็นโครงการให้ทุนแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ และศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ในหลักสูตรนานาชาติ (International Program) หรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในสาขาที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
 

บันทึกและประกาศ

หนังสืออนุญาต

ใบสมัคร