Main Menu
BANGKOK PORTAL


คู่มือ

คู่มือเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map)
1.นักพัฒนาการท่องเที่ยว 2. นักวิทยาศาสตร์ 3. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 4.นักกายภาพบำบัด
5.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6.นักเทคนิคการแพทย์ 7.นักทรัพยากรบุคคล  
       1.นักประชาสัมพันธ์ 2.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3.นักวิเทศสัมพันธ์ 4.นักพัฒนาสังคม
5.นักวิเคราะห์ผังเมือง 6.นักวิชาการเกษตร 7.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
9.นักวิชาการแผนที่ 10.นักวิชาการศึกษา 11.นักวิชาการสถิติ 12.นิติกร
13.บรรณารักษ์ 14.นายช่างศิลป์ 15.คีตศิลปิน 16.ดุริยางคศิลปิน
17.เจ้าพนักงานการเกษตร 18.เจ้าพนักงานสถิติ 19.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  

0


0
1.จัดการงานทั่วไป 2.จัดการงานรักษาความสะอาด 3.เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด 4.ช่วยงานเทศกิจ
5.ช่วยงานปกครอง 6.ปฏิบัติการเทศกิจ 7.ปฏิบัติการปกครอง 8.ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
9.ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ 10.ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล 11.ปฏิบัติงานช่างโยธา 12.ปฏิบัติงานช่างสำรวจ
13.ปฏิบัติงานธุรการ 14.ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15.ปฏิบัติงานพัสดุ 16.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17.วิเคราะห์นโยบาย 18.วิชาการเงินและบัญชี 19.วิชาการจัดเก็บรายได้ 20.วิชาการสุขาภิบาล
21.วิศวกรรมโยธา 22.สถาปัตยกรรม    

ย่อหน้าอหน้า
 
1.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 2.นักพัฒนาชุมชน 3.นักวิชาการเงินและบัญชี 4.นักวิชาการสุขาภิบาล
5.ปกครองและทะเบียน 7.เจ้าพนักงานเทศกิจ 8.เจ้าหน้างานรักษาความสะอาด
9.นักจัดการงานทั่วไป 10.นักประชาสัมพันธ์ 11.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
13.นิติกร 14.นักวิชาการศึกษา 15.บรรณารักษ์ 16.ผังเมือง
17.วิเคราะห์งบประมาณ 18.วิเคราะห์ผังเมือง 19.วิศวกรโยธา 20.นายช่างเครื่องกล
21.นายช่างไฟฟ้า 22.พนักงานเทศกิจ 23.พนักงานปกครอง 24.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
25.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 26.เจ้าพนักงานธุรการ 27.เจ้าพนักงานพัสดุ 28.เจ้าพนักงานสถิติ
29.นักวิเทศสัมพันธ์ 30.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 31.นักวิชาการพัสดุ 32.นักวิชาการสถิติ
33.นักวิเทศสัมพันธ์ 34.เจ้าพนักงานการเกษตร 35.นายช่างศิลป์ 36.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
37.นักวิชาการเกษตร 38.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 39.สถาปนิก 40.นักกายภาพบำบัด
41.คีตศิลปิน 42.ดุริยางคศิลปิน 43.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 44.นักพัฒนาการท่องเที่ยว
45.นักวิทยาศาสตร์ 46.สำนักอนามัย