Main Menu
BANGKOK PORTAL


เอกสารประกอบการบรรยายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
09/03/2015 เอกสารประกอบการบรรยายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 ดาวน์โหลด
09/03/2015 ข้อมูลสำหรับการทดลองการใช้งานระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (การคืนหลักประกัน) ดาวน์โหลด
09/03/2015 ข้อมูลสำหรับการทดลองการใช้งานระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคาจ้างก่อสร้าง) ดาวน์โหลด
09/03/2015 ข้อมูลสำหรับการทดลองการใช้งานระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีตกลงราคาซื้อ) ดาวน์โหลด
09/03/2015 ข้อมูลสำหรับการทดลองการใช้งานระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1