Main Menu
BANGKOK PORTAL


โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
10/09/2015 แบบรายละเอียดโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาข้าราชการ 59 ดาวน์โหลด
09/03/2015 บทบาทในการจัดการความขัดแย้ง ดาวน์โหลด
09/03/2015 การระงับข้อพิพาททางเลือก(ADR) ดาวน์โหลด
09/03/2015 องค์ประกอบ 7 ประการของการไกล่เกลี่ยแบบเน้นความต้องการที่แท้จริง ดาวน์โหลด
09/03/2015 ทักษะเพื่อการเจรจา เข้าใจเขา เข้าใจเรา ดาวน์โหลด
09/03/2015 การฝึกปฏิบัติเจรจา คลองสองศอก ดาวน์โหลด
09/03/2015 การฝึกปฏิบัติการฟังข้อความระหว่างบรรทัด(แบบเก็บข้อมูล) ดาวน์โหลด
09/03/2015 การฝึกปฏิบัติการฟังข้อความระหว่างบรรทัด ดาวน์โหลด
09/03/2015 การฝึกปฏิบัติการจัดการความขัดแย้ง ดาวน์โหลด
09/03/2015 การไกล่เกลี่ยแบบเน้นความต้องการที่แท้จริง ดาวน์โหลด
09/03/2015 การเจรจาต่อรอง ดาวน์โหลด
09/03/2015 เอาชนะคำว่าไม่_ใช่เรื่องยาก ดาวน์โหลด
09/03/2015 การจัดการความขัดแย้งในบทบาทของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
09/03/2015 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2550 ดาวน์โหลด
09/03/2015 มติคณะรัฐมนตรี 29 พฤศจิกายน 2548 ดาวน์โหลด
09/03/2015 คำสั่งคณะรัฐมนตรีที่ 187/2546 เรื่องนโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ดาวน์โหลด
09/03/2015 พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน (ฉ.7) ดาวน์โหลด
09/03/2015 การบริหารจัดการความขัดแย้ง ดาวน์โหลด
09/03/2015 กฏกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดทางอาญา ดาวน์โหลด
09/03/2015 กฏกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ย ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1