Main Menu
BANGKOK PORTAL


รายงานการดูงาน

การดูงานการฝังเข็มระงับความรู้สึกเสริมการใช้ยาสลบในการผ่าตัดผู้ป่วย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (สำนักการแพทย์)