Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

รายงานการดูงาน

การดูงานการฝังเข็มระงับความรู้สึกเสริมการใช้ยาสลบในการผ่าตัดผู้ป่วย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (สำนักการแพทย์)