Main Menu
BANGKOK PORTAL


รายงานการดูงาน

ศึกษาดูงาน ณ สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์ และสาธารณสุข รุ่นที่ 7