Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)