Main Menu
BANGKOK PORTAL


โครงสร้างและผู้บริหาร


 

นงลักษณ์  แต้มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายของกรุงเทพมหานคร และการติดตามรายงานการประเมินผล
2. พัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกับบทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานครและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมพัฒนา
3. ศึกษา วิเคราะห์ นวัตกรรมด้านการบริหารและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อการเผยแพร่แนวคิดและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
4. ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษา อบรมดูงานทั้งในและต่างประเทศและเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. ศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่วิทยาการบริหารสมัยใหม่และองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของกรุงเทพมหานครรวมทั้งผลิตและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย
6. ออกแบบและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารและการพัฒนาคนในภาพรวม
7. บริหารจัดการความรู้ด้านการพัฒนาคน พัฒนางานที่ได้จากการศึกษา วิจัยและส่งเสริมการนำความรู้ไปพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม
8. เผยแพร่ข้อมูลความรู้และนวัตกรรมด้านการบริหารมหานคร 
9. ให้คำปรึกษาแนะนำการนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ประกอบการพัฒนา 
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายนฤมล ลือตระกูลประวัติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. งานสารบรรณและธุรการทั่วไป 
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานการประชุม 
4. งานการคลังและงบประมาณ 
5. งานการพัสดุ  
6. งานควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ
7. งานการพิมพ์และการผลิตเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนา
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายเกี่ยวข้อง
สันทัต ชาญธวัชชัย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยการวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็น (Training Need) และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2.  การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานและปฏิบัติการวิจัยในประเทศและต่างประเทศตามระเบียบที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ระเบียบ หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
3. ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมและความจำเป็นของโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อจัดทำแผนการให้ทุนการพัฒนาข้าราชการ
4. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครและการใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และแนวทางการนำความรู้ไปพัฒนางาน
5. ออกแบบ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (Human Resource Development Information System) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6. การบริหารสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร องค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์และการสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


อดิศักดิ์  ปานด่วน หัวหน้ากลุ่มงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล อำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
3. จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
4. กำกับ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
5. วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
6. พิจารณา วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการฝึกอบรม
7. รวบรวม บริหารข้อมูลด้านการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
9. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร การใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


มยุรี  มีผดุงพาณิชย์
 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. วิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อจัดทำแผนการให้ทุนการพัฒนาข้าราชการ
2. ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะ แก่ คณะกรรมการการกำหนดโครงการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อการกำหนดหลักสูตร สาขาวิชา และแนวทางในการพัฒนา
3. พิจารณาดำเนินการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร การแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ หนังสือสั่งการมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
4. เป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งแนวทางการนำความรู้ไปพัฒนางาน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 


ณัฐวรา บัวเกษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสารสนเทศ
กลุ่มงานบริหารสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ออกแบบ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (Human Resource Development Information System)และองค์ความรู้ด้านการบริหารเมืองและการพัฒนาเมือง
2. บริหารจัดการระบบสารสนเทศ โดยการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปใช้วางแผนและประเมินผลการพัฒนา
3. สรุปวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (Executive Information System) และเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพและการสืบทอดตำแหน่ง
4. นำเสนอผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครและแนวโน้มการพัฒนาในรูปแบบผลงานวิชาการ บทความ การจัดนิทรรศการเพื่อสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
6. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


ศุภวรรณ รูปงาม ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการการฝึกอบรม
ส่วนบริหารจัดการการฝึกอบรม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้1. กำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสม เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
2. กำหนดแนวทาง รูปแบบ หลักเกณฑ์และดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการบริหารและการบริหารวิชาชีพทุกระดับ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักของผู้บริหาร สมรรถนะที่พึงประสงค์ รวมทั้งการพัฒนาให้สอดคล้องกับความจำเป็นและแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร
3. กำหนดแนวทาง รูปแบบ หลักเกณฑ์ และดำเนินการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกสายงานให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่พึงประสงค์ สมรรถนะประจำกลุ่มงานและสายงาน และตามเส้นทางการพัฒนาสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติของบุคคลในหน่วยงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะต่าง ๆ 
4. กำหนดแนวทาง รูปแบบ หลักเกณฑ์ ในการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้าง) ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาเป็นระบบ ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปฐมนิเทศบุคลากร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสร้างความสุขในการทำงาน การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุราชการ
5. ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


ปราณี จันทรีย์ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร อำนาจหน้าที่ ดังนี้1. กำหนดคุณสมบัติ ระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ในการพัฒนาทรัพยากร   
    บุคคลของระดับผู้บริหาร และการเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งทางการบริหาร
2. วิเคราะห์ความจำเป็นของการฝึกอบรม พัฒนา วางแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร       
3. กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมของหลักสูตรระดับต่างๆ
4. สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม กำหนดวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักของผู้บริหาร สมรรถนะที่พึงประสงค์
5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการบริหารทุกระดับที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งและผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร นักบริหารมหานครระดับกลาง นักบริหารมหานครระดับสูง และหลักสูตรตามนโยบายผู้บริหาร
6. พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการบริหารวิชาชีพทุกระดับที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งและผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น หลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต การบริหารงานเขต(เตรียมผู้อำนวยการเขต) นักบริหารวิชาชีพสายงานต่างๆ และตามนโยบายผู้บริหาร
7. ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแนวทางที่กำหนด
8. ติดตามประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด
9. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนานักบริหารให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


พูลศรี เกียรติมณีรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและตำแหน่ง
กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและตำแหน่ง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดคุณสมบัติระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญของหลักสูตรต่าง ๆ ตามสมรรถนะวิชาชีพหรือตามตำแหน่ง
2. วิเคราะห์ความจำเป็นของ การฝึกอบรม พัฒนา วางแผนฝึกอบรม พัฒนาให้สอดคล้องกับความจำเป็น และสอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาสายอาชีพ (Training Road Map : TRM)
3. กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมของหลักสูตรต่าง ๆ
4. สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม กำหนดวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่พึงประสงค์ สมรรถนะประจำสายวิชาชีพ และตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ
5. พัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกสายวิชาชีพ ทุกตำแหน่งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่พึงประสงค์ สมรรถนะประจำกลุ่มงาน สายงาน และเส้นทางการพัฒนาสายอาชีพ (Training Road Map : TRM ) ของสายงานต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
6. ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแนวทางที่กำหนด
7. ติดตามประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด
8. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาข้าราชการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


ฐิติมา ยงพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร
 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดคุณสมบัติ ระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้าง) ทุกสายงาน 
2. วิเคราะห์ความจำเป็นของการฝึกอบรม พัฒนา วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร
3. กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมของหลักสูตร
4. สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม กำหนดวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้รองรับต่อภารกิจของหน่วยงาน
5. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้าง) ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสร้างความสุขในการทำงาน และการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุราชการ
6. ติดตามประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 เจริญลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมการเรียนรู้
ส่วนนวัตกรรมการเรียนรู้ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดแผนปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารและนวัตกรรมการเรียนรู้
2. ศึกษา วิเคราะห์ นวัตกรรมทางการบริหารเพื่อพัฒนาบุคลากร ในส่วนขององค์ความรู้ การส่งเสริมภาพลักษณ์ และค่านิยม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
3. รวบรวมองค์ความรู้จากผู้ที่ผ่านการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย เพื่อนำมาพัฒนางานของกรุงเทพมหานคร
4. บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารเมือง การพัฒนาเมืองและพัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ขับเคลื่อนการเผยแพร่และส่งเสริมการเข้าถึง   องค์ความรู้
5. พัฒนาเนื้อหา ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
6. ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และให้บริการด้านเครื่องมือและนวัตกรรมในการเรียนรู้
7. เผยแพร่ผลการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบผลงานวิชาการ การจัดนิทรรศการ การประชุมทางวิชาการ และการควบคุมจัดการเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


ภูวดล สายเสมา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนางานและส่งเสริมวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
2. พิจารณาเลือกนวัตกรรมการบริหารและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
3. ดำเนินการเผยแพร่แนวคิดพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการเรียนรู้หรือแนวทางการพัฒนาให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
4. ศึกษา จัดทำ เนื้อหาการเรียนรู้ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
5. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนานวัตกรรม ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


กาญจนา  สุทธิวิไชย
 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้
กลุ่มงานออกแบบและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อนำเสนอวิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ
2. คิดค้น เรียบเรียงเนื้อหาเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลสำหรับการผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
3. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
4. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
5. ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
6. สร้างระบบการจัดเก็บสื่อการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ รวมทั้งการควบคุมเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


สุกัญญา แสงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและจัดการความรู้ 
กลุ่มงานบริหารและจัดการความรู้ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านแนวคิดการบริหารและการพัฒนาเมือง
๒. ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ที่ผ่านการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย เพื่อนำมาพัฒนางานของกรุงเทพมหานคร
๓. บริหารจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการบริหารเมืองและการพัฒนาเมือง 
๔. สนับสนุนการนำผลการศึกษา วิจัยของข้าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณ
5. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของข้าราชการกรุงเทพมหานครในรูปแบบต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ผลงานของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

มาเรียม โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้มหานคร
ศูนย์การเรียนรู้มหานคร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้1. วางแผน จัดระบบ การบริการโครงการฝึกอบรมที่ใช้สถานที่ของศูนย์การเรียนรู้มหานครที่เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก โดยอำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรมทั้งด้านการใช้สถานที่ห้องฝึกอบรม อาคารพัก ห้องสมุด เครื่องมือนวัตกรรมที่ใช้ในห้องฝึกอบรม
2.นำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการบริการและพัฒนารูปแบบการบริการให้ทันสมัย
3.ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไปของศูนย์ฝึกอบรม
4.ดูแลสถานที่ของศูนย์ฝึกอบรม เช่น การจัดสภาพภูมิทัศน์ภายนอก การดูแลสภาพแวดล้อมภายในการรักษาความปลอดภัย
5.ดูแลด้านโภชนาการ การจัดบริการสันทนาการต่างๆ ในระหว่างการใช้สถานที่
6. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
แหล่งที่มาข้อมูล : มติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561