Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

สถิติและผลงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙