Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

สถิติและผลงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙